Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Personal Coaching Frank en José

Algemene Voorwaarden Personal Coaching Frank en José gevestigd aan G. Rietveldweg 6A, 1703 DD, te Heerhugowaard, ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nummer 73718718.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Personal Coaching Frank en José en een cliënt, tenzij Personal Coaching Frank en José en de cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

  • Personal Coaching Frank en José gevestigd aan G. Rietveldweg 6A, 1703 DD, te Heerhugowaard.
    • Cliënt: de persoon aan wie door Personal Coaching Frank en José online advies en begeleiding wordt verleend dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger welke een dienstpakket of e-book heeft afgesloten bij Personal Coaching Frank en José.

Artikel 1: Algemeen

Personal Coaching Frank en José geeft online advies op gebied van voeding, training en gedrag aan de cliënt.

 

Artikel 2: Intellectueel eigendom

Personal Coaching Frank en José behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Personal Coaching Frank en José noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Personal Coaching Frank en José verstrekt zijn.

Artikel 4: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Personal Coaching Frank en José heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Personal Coaching Frank en José is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Personal Coaching Frank en José sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Personal Coaching Frank en José verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coaches.

 

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent en voedingscoach van Personal Coaching Frank en José verzekerd zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Personal Coaching Frank en José nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent of voedingscoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent of voedingscoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Personal Coaching Frank en José is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 6: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent en voedingscoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

 

Neem vrijblijvend contact op